no_underline.css
no_underline.css
Algemene VoorwaardenArtikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Gebruiker: de natuurlijke persoon die, middels bemiddeling tussen consument en verhuurder,
   diensten aan consumenten aanbiedt, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn;
2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een
   overeenkomst aangaat met de gebruiker;
3. Verhuurder: de natuurlijke of rechtspersoon die de gebruiker goedkeuring heeft verleend m.b.t.
   verhuur van zijn/haar accommodaties en/of autoverhuur;
4. Overeenkomst: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de gebruiker georganiseerd
   systeem voor verkoop op afstand van diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst
   uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
5. Dag: kalenderdag, tenzij expliciet naar werkdagen wordt verwezen;
6. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of gebruiker in staat stelt om
   informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige
   raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
7. Diensten: de verhuur van accommodaties en de verhuur van auto’s;

Artikel 2 - Identiteit van de gebruiker

Myrto Gerogiannaki
El. Venizelou 20, Hersonissos 70014, Kreta

Telefoonnummer: 085 0021 590
E-mailadres: info@crete-holidays.net


Artikel 3 - Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en/of offerte van de gebruiker en
  op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen gebruiker en consument.
2. Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de
   consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de
   overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de
   gebruiker zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos
   worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat
   de overeenkomst wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische
   weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de
   consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame
   gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst wordt
   gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan
   worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op
   andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of
   dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige
   toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds
   beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
5. Indien enige bepaling van deze voorwaarden om welke reden dan ook niet geldig is, blijven deze
   voorwaarden voor het overige van kracht. De niet geldige bepaling zal worden vervangen door
   een bepaling die qua inhoud de niet geldige bepaling zo dicht mogelijk benadert.
6. In geval van strijd tussen deze tekst en een in een andere taal gestelde tekst van deze
   voorwaarden prevaleert de Nederlandse tekst.

Artikel 4 - Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit
   nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden diensten. De
   beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de
   consument mogelijk te maken. Als de gebruiker gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een
   waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in
   het aanbod binden de gebruiker niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en
   verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het
   bijzonder:
•  de prijs inclusief belastingen;
•  de eventuele kosten bij niet tijdige annulering;
•  de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig
   zijn;
•  de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
•  de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de
   prijs;
•  de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet
   gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan
   herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt.

Artikel 5 - De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van
   aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde
   voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de gebruiker
   onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de gebruiker passende technische en
   organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij
   voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de gebruiker
   daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. De gebruiker kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn
   betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor
   een verantwoord aangaan van de overeenkomst. Indien de gebruiker op grond van dit onderzoek
   goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een
   aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. De gebruiker zal, in verband met de levering van de dienst aan de consument, de volgende
   informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke
   manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van gebruiker waar de consument met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht
   gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het
   herroepingsrecht;
c. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de gebruiker deze
   gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst.
6. Indien de gebruiker zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van diensten is de bepaling
   in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 - Herroepingsrecht bij levering van diensten

Bij levering van diensten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn komt de
consument geen herroepingsrecht toe. Dit overeenkomstig het bepaalde in artikel 7:46i lid 5 BW.

Artikel 7 - De prijs

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden
   diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan de gebruiker diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan
   schommelingen op de financiële markt en waar de gebruiker geen invloed op heeft, met variabele
   prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde
   prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen
   toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen
   toegestaan indien de gebruiker dit bedongen heeft en:
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de
   prijsverhoging ingaat.
5. De in het aanbod van diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW, eventuele service kosten en
   andere kosten, zoals vermeld op de betreffende websites. Deze prijzen worden door de gebruiker
   per e-mail bevestigd na de aanvraag.

Artikel 8 - Conformiteit en Garantie

1. De gebruiker staat er voor in dat de diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod
   vermelde specificaties aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de
   datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of
   overheidsvoorschriften.
2. Een door de gebruiker als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en
   vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de
   verplichtingen van de gebruiker jegens de gebruiker kan doen gelden op grond van de wet en/of
   de overeenkomst.

Artikel 9 - Levering

1. De gebruiker zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij de beoordeling van
   aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
3. Is het adres van de consument buiten Nederland gelegen, dan geldt het vestigingsadres van de
   gebruiker als plaats van levering.


Artikel 11 – Autoverhuur.

1. Voor wat betreft de autoverhuur gaat de consument een directe overeenkomst aan met
   verhuurder. De gebruiker is verantwoordelijk voor de boeking, tot uiting gebracht in de voucher en
   is geen partij bij deze overeenkomst en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enig conflict,
   enige tekortkoming, of voor schade, in wat voor vorm dan ook, voortvloeiend uit deze
   overeenkomst.
2. De verhuurder is aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het niet nakomen van de afspraken
   die in de voucher voor de autoverhuur zijn vastgelegd.
3. De algemene voorwaarden van verhuurder zijn bepalend voor de autohuur. Indien er een afwijking
   bestaat met de algemene voorwaarden van de gebruiker, dan zijn de algemene voorwaarden van
   verhuurder bepalend voor wat betreft de autohuur. Op de overeenkomst als bedoeld in het eerste
   lid is Grieks recht van toepassing.
4. De gebruiker en verhuurder behouden het recht om, indien het geboekte voertuig niet beschikbaar
   is, dit te vervangen door een gelijkwaardig voertuig.
5. Minimum periode van verhuring is 3 dagen. Dagprijzen worden berekend op basis van 24 uren
   vanaf tijdstip van in ontvangstname tot tijdstip van aflevering.
6. Eventuele verlenging van de huurperiode moet worden overeengekomen met het
   autoverhuurbedrijf/de gebruiker, niet later dan 1 dag (24 uren) voorafgaand aan het contractuele
   tijdstip van beëindiging en is afhankelijk van eventuele beschikbaarheid.
7. De huurprijs is inclusief: aflevering op de luchthaven of op een door de consument aangegeven
   plaats zoals vermeld op de voucher (voor zover verhuurder aflevering op deze plaats toestaat),
   CDW (schade aan de auto), WA (wettelijke aansprakelijkheidsverzekering), WUG (dekking
   onderkant, wielen en ruiten), TW (brand- en diefstalverzekering), een inzittendenverzekering, een
   tweede bestuurder, ongelimiteerd aantal kilometers, een kinderstoeltje (op verzoek), alle
   belastingen, een 24uurs servicenummer en een kaart van Kreta.
8. De huurprijs omvat niet de brandstofkosten en (indien van toepassing) jonge bestuurderstoeslag.
9. De huurder / bestuurder moet in het bezit zijn van een geldig en niet-geëndosseerd internationaal
   rijbewijs. Geldige rijbewijzen zijn: een internationaal rijbewijs, een Europees (EC) rijbewijs, elk
   nationaal rijbewijs in de Engelse taal. Nationale rijbewijzen in een taal anders dan Engels moeten
   vergezeld zijn van een officieel gecertificeerde vertaling in het Engels.
10. De minimum leeftijd van de huurder/bestuurder is 21 jaar (bij categorie A,B), anders 23 jaar.
     Bovendien moet de bestuurder minimaal 1 jaar in bezit zijn van een geldig rijbewijs.
11. Bekeuringen ten gevolge van het niet naleven van verkeersregels zijn voor rekening van de
     huurder / bestuurder. De kosten moeten direct ter plaatse worden voldaan.
12. Voorkeuren voor een bepaald type auto kunnen niet worden gegarandeerd door de gebruiker.
13. Bij een huur korter dan 7 huurdagen, waarbij de inlevering van de auto op een ander plaats is dan
     waar de auto is ontvangen, geldt een toeslag.
14. Schade aan de auto, voortkomend uit gebruik van alcohol of drugs, onverantwoord en/of
     opzettelijk gedrag, is niet verzekerd.


Artikel 12 a - Betaling betreffende huurauto.

1. Bij het totstandkomen van de huurovereenkomst voor 1 of meerdere huurauto’s wordt geen
  aanbetaling gevraagd.
2. Betaling van de gehuurde auto geschiedt bij ontvangst daarvan, middels creditcard of middels
   contante betaling.
3. Na betaling van de huurprijs wordt een huurcontract opgemaakt en ondertekend door zowel
   verhuurder als door de consument/huurder. Het huurcontract is tevens verzekeringsbewijs.
4. Het niet (tijdig) aanwezig zijn van de consument/huurder op plaats en tijdstip zoals vermeld op de
   voucher, zonder hiervan voorafgaand melding te hebben gedaan aan verhuurder en/of gebruiker,
   wordt gezien als No show (niet verschijnen). Hierop is artikel 13 lid 3 sub c van toepassing.
5. Wanneer de huurauto niet op de afgesproken inlevertijd en inleverplaats aanwezig is, dan wordt
   een extra huurdag in rekening gebracht. Dit bedrag is per direct aan de gebruiker of verhuurder
   verschuldigd en dient direct ter plekke betaald te worden.
6. Het vorige lid is ook van toepassing op het huren van een auto in combinatie met een
   accommodatie.

Artikel 13 - Annulering

1. Elke annulering moet schriftelijk of elektronisch aan gebruiker worden gemeld.
2. Indien de overeenkomst strekkende tot verhuur van één of meerdere accommodaties, eventueel
   in combinatie met huurauto(‘s) en/of andere diensten zoals vermeld in de prijsopgave, wordt
   geannuleerd is de consument naast eventueel verschuldigde reserveringskosten en
   administratiekosten de volgende annuleringskosten verschuldigd:
a. bij annulering tot en met 40 dagen voor aanvang van de huurperiode: 30% van de totale
   kosten;
b. bij annulering vanaf 39 dagen tot en met 28 dagen voor aanvang van de huurperiode: 50%
   van de totale kosten;
c. bij annulering op of binnen 27 dagen of korter voor aanvang van de huurperiode: 100% van
  de totale kosten;
2.1 Indien huurder om wat voor reden dan ook geen gebruik maakt van het gehuurde, of indien
   huurder het gehuurde voortijdig verlaat of inlevert, zal er geen restitutie van betalingen plaatsvinden.
3  Indien de overeenkomst strekkende tot verhuur van één of meerdere auto’s, zonder combinatie
   met accommodatie en/of andere diensten wordt geannuleerd, is de consument naast eventueel
   verschuldigde reserveringskosten en administratiekosten de volgende annuleringskosten
   verschuldigd:
a. bij annulering tot 30 dagen voor aankomst: geen annuleringskosten, behalve de
   administratiekosten, tot een maximum van 25 Euro;
b. bij annulering vanaf 30 dagen tot 1 dag voor aankomst: 10% van de huursom;
c. bij No show (niet verschijnen) 100% van het gehuurde.

Artikel 14 - Aansprakelijkheid

1. De gebruiker aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, behoudens voor zover sprake is van opzet
   of grove schuld.
2. De gebruiker aanvaardt geen aansprakelijkheid in geval van schade, veroorzaakt door
   vertragingen, veranderingen die ontstaan zijn door burgerconflicten, stakingen, terroristische
   activiteiten, natuur- en kernrampen, brand of ongunstige weerscondities, oorlog, maatregelen van
   overheidswege, sluiting of verstopping van vliegvelden of havens, geannuleerde vluchten, bedrijfs- en
   technische storingen binnen het kantoor van gebruiker of bij door gebruiker ingeschakelde
   externe partijen, technische vervoersproblemen naar de vakantiebestemming, of faillissement van
   een luchtvaartmaatschappij en/of autoverhuurbedrijf.
3. De gebruiker aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuistheden in de bemiddeling, voor zover
   te wijten aan verkeerde en/of onvolledige inlichtingen van verhuurder en consument.
4. De gebruiker aanvaardt geen aansprakelijkheid voor algemene informatie in foto’s, folders,
   advertenties, websites en andere informatiedragers, voor zover onder verantwoordelijkheid van
   derden opgesteld en/of uitgegeven.

Artikel 15 - Overmacht

1. Indien de gebruiker door overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd de
   overeenkomst nog (verder) uit te voeren, is de gebruiker gerechtigd zonder enige verplichting tot
   schadevergoeding de overeenkomst door een daartoe strekkende mededeling zonder
   gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijke te ontbinden, onverminderd het recht van de
   gebruiker op betaling door de consument voor reeds door de gebruiker verrichte prestaties,
   voordat sprake was van de overmachtsituatie, dan wel de (verdere) uitvoering van de
   overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten.
2. De gebruiker zal de consument zo spoedig mogelijk van een situatie van overmacht op de hoogte
   stellen. Onder overmacht valt in ieder geval, maar niet uitsluitend, hetgeen in artikel 14 lid 2 van
   deze algemene voorwaarden opgenomen is.
3. In geval van opschorting zal de gebruiker alsnog gerechtigd zijn de overeenkomst geheel of
   gedeeltelijk ontbonden te verklaren.

Artikel 16 - Klachtenregeling

1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de
   consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven, worden ingediend
   bij de gebruiker.
2. Bij de gebruiker ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de
   datum van ontvangst, beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd
   vraagt, wordt door de gebruiker binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van
   ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
3. Klachten ten aanzien van de gebruiker kunnen uitsluitend betrekking hebben op de
   werkzaamheden die zijn uitgevoerd ten behoeve van het totstandkomen van de overeenkomst.
4. Klachten ten aanzien van het verhuurde dienen ten tijde van de huurperiode, binnen 1 dag na het
   constateren daarvan, bekend te worden gemaakt bij de verhuurder. Klachten die niet binnen deze
   termijn worden aangemeld bij de verhuurder zullen niet worden behandeld.

Artikel 17 - Geschilbeslechting

1. Alle geschillen tussen de consument en gebruiker, voortvloeiende uit te sluiten of gesloten
   overeenkomsten of uit nadere overeenkomsten ter uitvoering hiervan, zullen worden beslecht door
   de rechtbank van het arrondissement waarbinnen gebruiker is gevestigd, onverminderd de
   bevoegdheid van de gebruiker om de consument te dagvaarden voor de volgens de wet of het
   toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.
2. De consument heeft het recht gedurende één maand nadat de gebruiker zich schriftelijk op het
   vorige lid heeft beroepen, te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet of het
   toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.


Home

Colofon

Typisch Grieks

Kreta informatie

Plaatsen

Aanbevolen accommodaties

Autoverhuur

Rondreis met hotel en auto

Georganiseerde thema tours

Vluchtinformatie

Aanbevolen Restaurants

Verzekeringen

Algemene voorwaarden

Privacy en cookies beleid

Contact

Nuttige links

www.Crete-Holidays.net
Voor de individuele Kreta reiziger.